Leveringsvoorwaarden Brein in Beweging

 

De leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op het volgende uitgangspunt: er wordt zorg geleverd aan de cliënt, de ggz-professionals gaan over de inhoud en kwaliteit van de behandeling die geleverd wordt. Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld op basis van de vigerende wet- en regelgeving waaronder de Wkkgz en het kwaliteitsstatuut.

Artikel 1 Inhoud van de zorg

1. De zorgaanbieder verleent aan de cliënt gespecialiseerde ggz waarop de verzekerde bij of krachtens het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering met inachtneming van de polisvoorwaarden, aanspraak heeft.

2. De zorgaanbieder werkt gespecialiseerd in de gespecialiseerde ggz, 3. De zorgaanbieder laat zich bij de behandeling mede leiden door overwegingen van gepaste, doeltreffende, transparante, gepersonaliseerde en op zelfregie gerichte zorg. 4. De zorgaanbieder behandelt op basis van een (vermoeden van) een stoornis, rekening houdend met de zorgbehoefte, lijdensdruk en leercapaciteit van de cliënt. 5. De zorg vindt plaats op basis van matched care. 6. De zorgaanbieder verleent de zorg volgens de recente stand der wetenschap en praktijk, zorgstandaarden en richtlijnen.

Artikel 2 Kwaliteit van de zorg Behandeling

1. De zorgaanbieder voert zijn praktijk uit op basis van kwaliteitscriteria die gebaseerd zijn op alle relevante vigerende wet- en regelgeving en de binnen de beroepsgroep vigerende standaarden en richtlijnen.

2. De zorgaanbieder zorgt voor een transparante procedure van het behandeltraject conform het kwaliteitsstatuut.

3. De zorgaanbieder draagt zorg voor een door hem opgestelde adequate indicatie- /diagnosestelling. Deze is leidend voor het behandelplan.

4. Het behandelplan bevat de doelen van de zorg gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Ook bevat het behandelplan informatie over de wijze waarop de zorgaanbieder en de cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken en evalueert.

5. De zorgaanbieder bespreekt het behandelplan met de cliënt.

6. Het behandelplan blijft gedurende de behandeling ter beschikking van de cliënt. Deze heeft te allen tijde recht op inzage en kan een kopie krijgen.

7. Het dossier bevat verplichte documenten conform de kwaliteitscriteria, waaronder een verwijzing.

8. De zorgaanbieder past waar mogelijk ROM toe tijdens de behandeling (begin-, (tussen-) en eindmeting) op basis van gevalideerde vragenlijsten. De uitkomst van de ROM-meting(en) wordt besproken met de cliënt en indien aan de orde ook met intervisiegenoten.

9. De zorgaanbieder levert ROM-gegevens aan bij een landelijke benchmark zodra dat mogelijk is.

10. De zorgaanbieder past e-health in de behandeling toe als dat mogelijk, effectief danwel gewenst is.

11. Diagnostiek vindt plaats in vrijwel alle gevallen door de behandelend professional. Delen van de diagnostiek kunnen eventueel aan een medebehandelaar worden uitbesteed.

12. De zorgaanbieder wijst de cliënt op de klachtenregeling.

13. De zorgaanbieder behandelt conform de Wkggz (zoals veilig incidenten melding, klachtenregeling etc).

 

Artikel 3  Hoofdbehandelaar, regiebehandelaar versus medebehandelaars

Hoofdbehandelaar / regiebehandelaar

1. Als er meerdere professionals betrokken zijn bij de behandeling, geldt dat één van de zorgaanbieders fungeert als regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en is verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling.

2. De hoofdbehandelaar is bij Brein in Beweging een psychotherapeut GZ.

3. De hoofdbehandelaar is bevoegd een diagnose en indicatie te stellen, alsmede het behandelplan vast te stellen.

4. De hoofdbehandelaar ziet de cliënt in ieder geval een keer in de intake fase en is verantwoordelijk voor de behandelinhoud maar kan de verantwoordelijkheid voor de voortgang, dossiervoering, communicatie, evaluatie en beëindiging van een behandeling delegeren aan de coördinerend behandelaar als die daartoe bekwaam en bevoegd wordt geacht

Coördinerend behandelaar

1.  De professional die door de hoofdbehandelaar is aangewezen om (een deel van ) de regie van de behandeling van de cliënt over te nemen en de kwaliteit van de dossiervoering (dat iedere betrokken professional regelmatig rapporteert, dat brieven op tijd de deur uit gaan etc.) te waarborgen.

2. Iedere betrokken professional is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de verslaglegging.

3. Een cliënt heeft altijd een coördinerend behandelaar.

Uitvoerend behandelaar

1.  Al diegenen die een (deel) behandeling doen. Een uitvoerend behandelaar kan BIG geregistreerd zijn of niet (bv. maatschappelijk werkende of sociaal pedagogisch hulpverlener).

2.  Afhankelijk van opleiding en ervaring worden de taken tussen de disciplines verdeeld.

3.  Uitvoerende behandelaren mogen geen veranderingen in het behandelplan aanbrengen zonder overleg met de hoofdbehandelaar.

4.  Medebehandelaars zijn behandelaren conform de DBC-ggz-beroepentabel

5.  Medebehandelaars registreren onder eigen naam en beroep de activiteiten en verrichtingen.

 

Artikel 4 Praktijkvoering

De zorgaanbieder informeert de cliënt voorafgaand aan de behandeling (tijdens de intake) over alle relevante en noodzakelijke informatie waaronder: wachttijd, betalingsvoorwaarden.

2.  De zorgaanbieder draagt zorg voor een overdraagbaar dossier.

3.  De zorgaanbieder heeft waarneming van zijn praktijk geregeld voor vakantie en ziekte.

4.  De zorgaanbieder beveiligt zijn cliëntgegevens conform wettelijke eisen.

5.  De zorgaanbieder onderzoekt de klanttevredenheid.

6.  De zorgaanbieder verleent de zorg op of vanuit de praktijklocatie zoals vermeld op de website.

7.  De zorgaanbieder is in het bezit van een AGB code categoriecode 22.

8.  Zorgaanbieder geeft aan hoe omgegaan wordt met niet nagekomen afspraken (no show)

9.  De zorgaanbieder geeft aan met welke zorgverzekeraars hij/zij een contract heeft en wat dit betekent voor eventuele wachttijden en vergoeding van de behandeling.

Artikel 5 Afstemming en samenwerking

1. De zorgaanbieder draagt zorg voor een duidelijke rolverdeling tussen alle bij de behandeling betrokkenen.

2.  Daar waar meerdere behandelaren betrokken zijn bij de behandeling, vindt afstemming plaats tussen de behandelaren, met instemming van de cliënt.

3.  De zorgaanbieder is ingebed in een professioneel netwerk. Hij stemt af of werkt waar nodig samen met huisartsen, eerstelijns-/gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters etc – al dan niet werkzaam in een vrijgevestigde praktijk of instelling. Op- en afschalen van de behandeling of zorgdragen voor een sluitend zorgaanbod zoals crisis is op die manier gewaarborgd.

4.  De zorgaanbieder draagt zorg voor een schriftelijk beschrijving van zijn professioneel netwerk in zijn kwaliteitsstatuut.

5.  De zorgaanbieder consulteert collega-behandelaren indien gewenst ten behoeve van de behandeling.

6.  De zorgaanbieder draagt zorg voor een goede en tijdige terugkoppeling aan de huisarts en verwijzers van de cliënt over de behandeling, mits de cliënt hier toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 6 Prestaties en tarieven

1.  De zorgaanbieder declareert zijn/haar behandelingen conform de vigerende NZa-regelgeving, op basis van een zo min mogelijke administratieve lastendruk.

2.  De zorgaanbieder declareert indien mogelijk via Vecozo.

3.  Indien declareren via Vecozo niet mogelijk is, wordt de declaratie bij client ingediend of via acte van cessie bij de zorgverzekeraar

4.  De zorgaanbieder streeft ernaar de nota in te dienen bij voorkeur binnen een maand of uiterlijk drie maanden na afsluiting van de dbc.

5.  De cliënt draagt zorg voor betaling van de declaratie een maand nadat de nota is ingediend.

6.  Cliënt verrekent eigen risico met de zorgverzekeraar en niet met de zorgaanbieder.

7.  Cliënt betaalt zorgaanbieder het bedrag dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

 


Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek