Klachtenreglement Brein in Beweging

 

Heb je een klacht,  dan lossen we dit graag samen op. In ons klachtenreglement lees je hoe je jouw klacht aan ons kunt doorgeven. Wij nemen dan spoedig contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Wkkgz klachtenregeling voor de geschillencommissie

Als zorgaanbieder wil je, indien een cliënt een klacht indient, er uiterst zorgvuldig mee omgaan. Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. We willen als praktijk zorgvuldig en adequaat omgaan met klachten zodat we de kans krijgen om het vertrouwen van de cliënt te behouden of te herwinnen. Bovendien kan van een klacht geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, om op die manier te voorkomen dat een klacht zich in de toekomst opnieuw voordoet. Brein in Beweging heeft voor het behandelen van klachten van cliënten een klachtenregeling opgesteld.

 Indienen klachten

 1. De behandelend zorgverlener of hoofdbehandelaar
 2. Klachtencommissie Brein in Beweging. t.a.v.  Mevr. R.M. Groen, mediator. Adres: Wisselseweg 7, 8162 RM Epe. T. 06-23644062

Indienen geschillen

Indien de klachtencommissie en de klager niet tot overeenstemming komen, of wanneer je een klacht of geschil wilt melden zonder tussenkomst van de klachtencommissie van Brein in Beweging, dan kan dat ook. Neem in dat geval contact op met:

Klachten- en Geschillencommissie Koninklijk Nederland Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Bezoekadres 
Stadsring 159b
3817 BA Amersfoort

T 033-467 29 00
E hoofdkantoor@kngf.nl

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder

a. zorgaanbieder: Brein in Beweging

b. algemeen directeur van de zorgaanbieder;

c. klachtencommissie: de commissie zoals door Brein in Beweging is samengesteld om klachten intern te behandelen of door te verwijzen aan de geschillencommissie

d. cliënt: natuurlijke persoon aan wie de zorgaanbieder gezondheidszorg of maatschappelijke ondersteuning of overige zorg- en dienstverlening verleent of heeft verleend;

e. klacht: uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten daarvan, alsmede over het nemen van een besluit, dat gevolgen heeft voor een cliënt, door de zorgaanbieder of door een persoon die voor de zorgaanbieder werkzaam is

f. klager: degene die een klacht indient;

g. aangeklaagde: degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft;

h.inspecteur: de bevoegde regionale inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid;

i. cliëntenraad : de (gezamenlijke) cliëntenraad (en) die op grond van de Wet medezeggenschap cliënten is ingesteld ten behoeve van de cliënten van de zorgaanbieder;

j. zittingscommissie: de leden van de klachtencommissie die een bepaalde klacht behandelen;

 

Artikel 2. Doelstelling van de klachtenregeling

De klachtenregeling heeft tot doel:

a. het recht doen aan de belangen van de individuele klager door een zorgvuldige afwikkeling van klachten;

b. het bieden van een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van klagers;

c. het bevorderen van de kwaliteit van de geleverde zorg door het geven van aanbevelingen door de geschillencommissie.

 

Artikel 3. Uitgangspunten van de klachtenregeling

a. de klachtenregeling is voor de klager laagdrempelig en kosteloos;

b. de geschillencommissie is onafhankelijk, onpartijdig en deskundig;

c. de procedure is overzichtelijk en met deze regeling gewaarborgd.

 

Artikel 4. Indienen van een klacht.

 1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie.
 2. De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht, een bevestiging van de ontvangst van de klacht aan de klager.
 3. De klachtencommissie wijst klager op de mogelijkheid van bemiddeling, verzoekt klager de klachtencommissie te informeren of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van bemiddeling en of de bemiddeling tot resultaat heeft geleid. Indien geen bemiddelingspoging wordt gedaan dan wel de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid gaat de klachtencommissie over tot behandeling van de klacht.
 4. De klachtencommissie vermeldt aan de klager dat de klager zich desgewenst kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure.
 5. Als het voor de beoordeling van de klacht nodig is om kennis te nemen van informatie uit het dossier van de cliënt, dan wordt hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd aan de klager.
 6. De klachtencommissie kan de klager verzoeken, binnen een door de klachtencommissie te bepalen termijn, nadere inlichtingen te verstrekken met betrekking tot zijn klacht.
 7. De klachtencommissie kan de klager vragen om aan te tonen, dat hij bevoegd is om een klacht in te dienen.
 8. De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht, een kopie van de klacht aan de aangeklaagde. De klachtencommissie kan de aangeklaagde in de gelegenheid stellen om, binnen een door de klachtencommissie te bepalen termijn, schriftelijk middels een klacht informatieformulier zorgaanbieder te reageren op de klacht. De klachtencommissie vermeldt in de begeleidende brief bij de klacht, dat de aangeklaagde zich kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure.
 9. Indien de klacht niet wordt ingediend door de cliënt of iemand die de cliënt daartoe gemachtigd heeft, stuurt de klachtencommissie de cliënt een kopie van de klacht en van de ontvangstbevestiging die aan de klager is gestuurd. De klachtencommissie stelt de cliënt in de gelegenheid om, binnen een door de voorzitter van de klachtencommissie te bepalen termijn, te reageren op hetgeen waarop de klacht betrekking heeft.

 Artikel 5. Ontvankelijkheid van de klacht

 1. De voorzitter van de klachtencommissie kan een klacht niet ontvankelijk verklaren als dezelfde klacht van dezelfde klager reeds door de klachtencommissie is behandeld;
 2. indien een gelijke klacht nog in behandeling is;
 3. de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is.
 4. Indien de voorzitter van de klachtencommissie een klacht niet-ontvankelijk verklaart, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager.
 5. De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de voorzitter, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit.
 6. Een bezwaar zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel wordt beoordeeld door de voorzitter van de klachtencommissie samen met twee door hem aan te wijzen leden van de klachtencommissie. Hun beslissing over het bezwaar delen zij binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de klager mede.

Artikel 6. Melding van een klacht aan de directie Brein in Beweging

 1. De (voorzitter van) de klachtencommissie meldt klachten zo spoedig mogelijk mondeling aan de raad van bestuur als deze, naar redelijkerwijs vermoed kan worden, betrekking hebben op onverantwoorde zorg met een structureel karakter.
 2. Binnen drie werkdagen na zijn melding bedoeld in het voorgaande lid, bevestigt de voorzitter de melding schriftelijk aan de raad van bestuur. Tevens stelt hij de klager en de aangeklaagde in kennis van de melding aan de raad van bestuur.
 3. De (voorzitter van) de klachtencommissie verzoekt de zorgaanbieder om binnen een door hem te bepalen termijn de klachtencommissie schriftelijk te informeren over zijn bevindingen en eventuele maatregelen naar aanleiding van de melding.
 4. De melding aan de raad van bestuur heeft geen schorsende werking op de behandeling van de klacht door de klachtencommissie.

 Artikel 8. Kosten van de procedure

 1. De kosten van de geschillencommissie voor de behandeling van de klacht worden gedragen door Brein in Beweging.
 2. Voor de procedure voor de behandeling van een klacht door de geschillencommissie worden aan de klager geen kosten in rekening gebracht.
 3. De betrokken partijen kunnen zich, desgewenst, voor eigen rekening laten bijstaan door een door henzelf aangewezen persoon. De overige door klager of verweerder kosten voor de procedure voor de behandeling van een klacht komen eveneens voor rekening van de betrokken partijen zelf.

 Artikel 9. Bekendmaking van de klachtenregeling

Brein in Beweging zorgt voor een ruime bekendmaking van deze regeling.

 Artikel 10. Slotbepalingen

Deze klachtenregeling treedt in werking op 1 januari 2017.


Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek